سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی ماشین چی جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ایمان ماشین چی جویباری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
محمدهادی پاشایی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

درمقاله حاضر ازروش فرمولاسیون فرکانس – دامنه به منظور مطالعات پاسخ نوسانی یک سیستم میکروالکترومکانیکی استفاده شد هاست کهدرآن معادله حاکم برارتعاشات آزاد یک میکروتیر دوسرگیردار که براساس تئوری اویلر – برنولی واقع شده است بیان میشود دراین تحقیق کشیدگی صفحه میانی و نیروی الکترواستاتیکی محوری لحاظ شده و اثرات پارامترهای طراحی روی رابطه اعمال گردیده است درادامه چون معادله مورد نظر شامل مشتقات جزئی دردو بعد زمان و مکان است که توسط روش گالرکین به یک معادله معمولی تبدیل میشود و نهایتا معادله بدست آمده با کمک روش تحلیلی فرمولاسیون فرکانس – دامنه حل میشود نتایج حاصل شده بیانگر توافق بسیار خوب روش مذکور با روش های عدد یو تحلیلی انجام گرفته توسط سایرپژوهشگران دارد.