سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شهاب خاقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

جهت بررسی پاسخ آتریپلکس کانسنس مصرف زئولیت باکتریهای محرک رشد هیومیک اسید درسال ۹۰-۸۹ ازمایشی بهصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل زئولیت درسه سطح Z1=0 ، Z2=500 ، Z3=1000 دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ باکتری محرک رشد دردو سطح ۰ B1= ، B2=25 میلی لیت ردریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰و هیومیک اسید دردو سطح H1=0 ، ۲= ۱۰ H میلی لیتر دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ اعمال شد نتایج نشان داد که صفاتی چون ارتفاع بوته تعداد شاخه دربوته وطول اولین شاخه از سطح خاک تحت تاثیر مصرف سطوح مختلف زئولیت درسطح آماری یک درصد معنی دار شد همچنین دربین سطوح مختلف مصرف باکتری محرک رشد صفاتی مانند ارتفاع بوته تعداد شاخه در بوته و طول اولین شاخه از سطح خاک تاثیر قرارگرفته و درسطح آماری یک درصد معنی دار شد با مصرف هیومیک اسید نیز ارتفاع بوته و طول اولین شاخه از سطح خاک درسطح یک درصد معنی دار بود.