مقاله پاسخگویی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: پاسخگویی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله موانع
مقاله اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی راد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از وظایف اصلی اعضای هیات علمی تحقیق می باشد که به عنوان یک ضرورت اولیه برای پیشرفت حرفه ای شناخته شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخگویی پژوهشی اعضای هیات علمی بود.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی و در میان کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل خصوصیات فردی، موانع شخصی، درون سازمانی، برون سازمانی و ماهیت پژوهش بود. از آمار توصیفی و تحلیلی، استفاده شد.
یافته ها: عوامل بازدارنده درون سازمانی با میانگین و انحراف معیار ۵۰٫۰۸±۵۴٫۲۹ امتیاز در رتبه اول، عوامل مربوط به روش تحقیق علمی با ۵۵٫۶۳±۶٫۰۳ امتیاز در رتبه دوم، عوامل بازدارنده شخصی با ۵۸٫۶۴±۵٫۱ امتیاز در رتبه سوم و عوامل برون سازمانی با امتیاز در رتبه آخر قرار داشتند.
نتیجه گیری: بهبود وضعیت پژوهشی عمده دانشگاه ها در گرو ایجاد یک نظام متمرکز تحقیقاتی جهت هماهنگی فعالیت های تحقیقاتی درون سازمانی و برون سازمانی است.