مقاله پاسخهای متمایز بذرهای تر و خشک گندم به میدان های مغناطیسی ایستا و متناوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۵۲۳ تا ۵۳۲ منتشر شده است.
نام: پاسخهای متمایز بذرهای تر و خشک گندم به میدان های مغناطیسی ایستا و متناوب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله گندم
مقاله میدان مغناطیسی ایستا
مقاله میدان مغناطیسی متناوب
مقاله وزن تر
مقاله وزن خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پایز عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: قناتی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمالکی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: ناهیدیان بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود مطالعات متعدد بر روی تاثیر میدان های مغناطیسی مختلف بر گیاهان، مکانیسم دقیق این اثرات هنوز مشخص نشده است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر میدان های مغناطیسی مختلف بر جوانه زنی و رشد اولیه بذرهای گندم بوده است. بدین منظور بذرهای گندم به دو صورت خیسانده شده و خشک تحت تیمار میدان مغناطیسی ایستا ۳۰ SMF) میلی تسلا) و متناوب ۱۰ EMF) کیلو هرتز) به مدت ۴ روز، هر روز ۵ ساعت قرار گرفتند. میزان آبگیری، درصد و سرعت جوانه زنی بذرها، رشد دانه رست، هدایت الکتریکی پوست دانه و غشای دانه رست اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با نمونه های شاهد در گروه گندم تر، تیمار میدان مغناطیسی اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی بذرها نداشت، ولی سرعت جوانه زنی، وزن تر، وزن خشک و شاخص توان II را افزایش داد. میدان مغناطیسی بر طول دانه رست حاصل از بذرهای خشک اثر مثبت داشت و در بقیه موارد اثرات افزایشی مشاهده نشد. تیمار با میدان مغناطیسی سبب کاهش نشت الکتریکی پوست دانه و غشای دانه رست گردید، ولی در عین حال سبب افزایش آبگیری دانه نشد. لذا افزایش سرعت جوانه زنی و رشد بهتر دانه رست ها احتمالا بدلیل افزایش تمامیت غشا و پوست دانه، افزایش میزان یا فعالیت آنزیم های دخیل در جوانه زنی بذرها و یا آنزیم های آنتی اکسیدانت بوده است. در مقام مقایسه، اثرات میدان بر بذرهای تر گندم بسیار بهتر از بذرهای خشک بوده و همچنین SMF نسبت به EMF اثرات بهتری بر جوانه زنی و رشد دانه رست ها داشته است.