مقاله پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارگی زودرس پرده های جنینی
مقاله سرب خون مادر
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه خندابی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: لمیعیان مینور
جناب آقای / سرکار خانم: مخلصی سیده سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: کیمیاگر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم بنائم لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پارگی زودرس پرده های جنینی، یکی از علت های عمده زایمان زودرس و ناتوانایی های پره ناتال است. با توجه به اهمیت این عارضه و عدم وجود عوامل قطعی مساعدکننده آن، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین PROM و سطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه طولی، درسال های ۱۳۸۹ – ۹۰ بر روی ۱۱۰۰ مادر باردار در سن حاملگی ۲۰-۱۴ هفته در درمانگاه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه های تهران انجام شده است. از واحدهای پژوهشی مورد مطالعه، نمونه خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسش نامه دموگرافیک و بارداری تکمیل گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه ۱۶ و آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، من ویتنی و رگرسیون لجستیک با سطح معناداری کمتر از ۰٫۰۵ انجام یافته است.
یافته ها: میانگین سن مادران ۴٫۳±۲۶٫۷ سال، میانگین سطح سرب خون مادران 
4.7±۴٫۹ mg/dl و وقوع پارگی زودرس پرده های جنینی ۶٫۸% گزارش گردیده است. جهت بررسی ارتباط PROM با سطح سرب خون مادر، از آزمون آماری تی مستقل استفاده شده که ارتباط معنادار آماری میان میانگین لگاریتم سطح سرب خون در دو گروه با PROM و بدون PROM مشاهده ن گردیده است (P=0.8). همچنین جهت بررسی ارتباط بین PROM و سطح سرب خون بالا (بیش از ۱۰ mg/dl) با استفاده از آزمون آماری کای دو، ارتباط معنادار آماری مشاهده نشده است (P=0.8).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داده که بین سطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری، با پارگی زودرس پرده های جنینی ارتباطی وجود ندارد.