سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمید مصباح – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
محمد طیبی خرمی –

چکیده:

پژوهشگران براین باورند که افزایش غلظت گاز دی اکسیدکربن در ج و، یکی از عوامل اصلی پدیده تغییر اقلیم است. از آنجا که بافتهای گیاهی و خاک محلی مناسب برای ترسیب کربن می باشند، در ده ههای اخیر راهک‌ار کاهش د یاکسیدک‌ربن به این روش مورد توجه جدی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی نقش پار کهای ملی در ترسیب کربن، میزان ذخیره کربن سه گونه گیاهی غالب گون پنب های gossypinus Astragalus(گون Astragalus susianusو جوسیخ،)Ebenus stellata در بخشی از پارک ملی بمو واقع در حاشیه شمالی و شمال شرقی شهر شیراز، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اندام های هوایی و زیرزمینی ۳ گونه به ترتیب با ۷۶۸/۲ ، ۱۸۷۶/۶ و ۲۱۵۳/۸ کیلوگرم در هکتار از قابلیت خوبی برای ترسیب کربن برخوردارند این نتایج نقش بارز پارک را در کاهش دی اکسید کربن جو نشان م یدهد. بنابراین، حفظ این عرصه به عنوان پارک در کنار شهر شیراز و مراکز صنعتی زرقان مرودشت و آب باریک، به عنوان مخزن بزرگی برای به تله انداختن کربن و کاهش اثرات تغییر اقلیم، ضروری است. نتایج نشان داد که پارکهای ملی به سبب برخورداری از پوشش گیاهی متنوع یکی از مکان های با ارزش ترسیب کربن و کاهش غلظت گاز دی اکسید کربن در جو می باشند.