سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داوود هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک ، دانشگاه گلستان
عزیز رحیمی چاکدل – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
عباس چرچی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

گسلهای شوشتر و درخزینه در شمال و شرق شهرستان شوشتر واقع شده اند . شهرستان شوشتر در بخش شمالی فروافتادگی دزفول و در مرز بین کوهپایه های زاگرس و دشت خوزستان جای دارد.بررسی ساخت ارهای زمین شناسی برای تعیین راستای گسلها ،مکانیسم آنها و نحوه ایجاد مناطق ترافشارشی و تراکششی در منطقه انجام شده است .در این مقاله با استفاده تکنیک های سنجش از دور و فی لتر گذاری بر روی تصاویر ماهواره ای منطقه در جهت ه ای متفاوت خطواره های موجود استخراج و در طی پیمایشهای صحرایی اطلاعات مربوط به ساختار های منطقه خصوصأ گسل هابرداشت شده است . درحد فاصل بین گسل شوشتر و قلعه سرخ که دارای مکانیسم معکوس با مؤلفه امتداد لغز راست بر میباشند این دو گسل نسبت به هم هندسه همپوشانی چپ پله دارند که با توجه به جنبش راستبر آنه ا ، امکان وجود یک منطقه ترافشارشی پیشنهاد می شود . همچنین در حد فاصل بین گسل های شوشتر و درخزینه که دارای مکانیسم معکوس با مؤلفه امتداد لغز راستبر می باشند این گسله ا نسبت به هم همپوشانی راست پله دارند که امکان وجود یک منطقه تراکششی پیشنهاد می شود.