سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن خداقلی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات، مهندسین مشاور سا
جعفر حسن پور – مهندسین مشاور ساحل
فریدون رضایی – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین
ابولفضل کهکی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

در این مقاله به تحلیل خصوصیات ژئوتکنیکی و زمینشناسی مهندسی مسیر تونل راه آهن تهرا ن- تبریز با بهره گیری از نتایج حاصل از حفاریهای اکتشافی، آزمونهای صحرایی و آزمایشگاهی طرح مورد مطالعه پرداخته شده است. این تونل در زون زمین ساخت-رسوبی البرز قرار دارد که پی آن از رسوبات سری D تهران با ترکیبی از رسوبات ریزدانه، شن، ماسه و قلوهسنگ تشکیل شده است. در مسیر تونل ۳۵ چاهک و ۸ گمانه اکتشافی ماشینی به متراژ کلی ۸۹۳ متر در محدوده کیلومتر ۷۰۰+۱ تا ۲۰۰+۱۰ حفاری گردیده است. آزمایشات صحرایی درون گمانهای شامل لوفران، پرسیومتری و SPT و درون چاه کی شامل دانسیته صحرایی، برش پرهای و بارگذاری صفحهای است. آزمایشات آزمایشگاهی بر روی نمونههای درون گمانه ای شامل دانه بندی، تعیین درصد رطوبت، سه محوری CU، شیمیایی و تراوایی و بر روی نمونههای درون چاهکی علاوه بر موارد درون گمانهای شامل تحکیم، تک محوری و برش مستقیم نیز میباشد.