سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید گل پیرایی – شرکت مهندسی سپاسد، تهران
محمدتقی خوش خواهش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
سیدابوالفضل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، تهران۲

چکیده:

یکی از مهمترین فاکتورهای موثر در طراحی سدهای خاکی کنترل تراوش از زیر فونداسیون سد است. که به رو شهای مختلف صورت م یگیرد. یکی از این رو شها استفاده از دیوار آ ببند( بتن پلاستیک) است. هرچه عمق دیوار آ ببند بیشتر باشد ضریب اطمینان بالاتر خواهد شد. دیوارهای آب بند بتن پلاستیک دارای مقاومت فشاری متناسب با فشارهای اعمالی، تغییرشک لپذیری بالا و نفوذپذیری کم م یباشند و استفاده از آنها در مناطقی که پی سست و نفوذپذیری بالا دارند غال  با مقرون به صرف هتر از سایر رو شها است. رو شهای اجرای دیوار آ ببند عبارتند از: ۱-روش تزریق تیر ارتعاشی. ۲-روش اجرای ممتد. ۳- روش اجرای متناوب یا پانلی. دراین پروژه با استفاده از دستگاه کلامشل از روش اجرای متناوب یا پانلی برای اجرای دیوار آ ببند استفاده شده است. از نگاه مدیریت ریسک پروژه، لرزه خیز بودن ساختگاه سد و نیروگاه رودبار لرستان اهمیت نقش دیوار آ ببند بتن پلاستیک را دوچندان کرده چرا که در صورت آسیب به دیوار آ ببند، گود نیروگاه پر از آب شده و با توجه به سردسیر بودن منطقه باعث تأخیر پروژه و برنامه زمان بندی م یشود. در این مقاله ضمن تحلیل مصالح تشکیل دهنده بتن پلاستیک، به بررسی پارامترهای موثر بر شک لپذیری بتن پلاستیک دیوار آ ببند جهت افزایش ضریب اطمینان آ ببندی و عملکرد بهینه لرز های آن پرداخته شده است