سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشیارگروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مجید رشیدی – استادیارگروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سعید عباسی – مربی گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

دماسرعت جابجایی هوای گرم وروش آماده سازی محصول عوامل اصلی موثرند برفرایندخشک شدن انگور محصوب شده ونقش مهمی درکیفیت محصول نهایی ایفامی کنند. دراین تحقیق اثرات دمادر۴سطح۵۰،۶۰،۷۰،۸۰ درجه سانتی گرادسرعت جابجایی هوای گرم درسه سطح ۱و۲٫۳ متربرثانیه وروش آماده سازی محصول در۴سطح بدون آماده سازی ،آماده سازی باآب داغ آماده سازی باکربنات پتاسیم ۵%و۰/۴% ، روغن زیتون واماده سازی باهیدروکسید سدیم ۰/۵% برروی شاخص های کیفی کشمش حاصل ازخشک شدن انگوربیدانه سفیدمورد قر ارگرفت. نتایج نشان دادکشمش هایی که باروش آماده سازی باآب داغ آماده سازی باکربنات پتاسیم %و۰/۴% روغن زیتون وآماده سازی باهیدروکسید سدیم ۰/۵% دردرمای ۹۳ درجه سانتی گراد دردرمای ۶۰ و۷۰ درجه سانتی گراد بدست آمده انددارای کیفیت بهتری می باشد.