سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه شیروانی فارسانی – گروه گیاهپزشکی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
عباسعلی زمانی – گروه گیاهپزشکی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
سعید عباسی – گروه گیاهپزشکی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
کتایون خردمند – گروه گیاهپزشکی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

چکیده:

پشهی قارچخوارLycoriella auripila Winnertz (Dip., Sciaridae یکی از آفات مهم قارچهای خوراکی است که روی همهی مراحل رشدی قارچ تغذیه می کند. پارامترهای جدول زندگی این آفت روی رقم فلوریدا واستراتوس قارچ صدفی در شرایط آزمایشگاه و در دماهای ۱۵ ، ۲۰ و ۲۲/۵ و ۲۵ درجهی سلسیوس، رطوبت نسبی۶۵±۵ درصد و دورهی نوری ۱۲ به ۱۲ ساعت (روشنایی: تاریکی) بررسی شد. برای این منظور ابتدا میسلیوم رقم فلوریدا و استراتوس روی محیطPDA کشت داده شد و سپس حشرات کامل نر و ماده درون پتری رهاسازی شدند. بر اساس نتایج بهدست آمده، ، امید به زندگی در دمای ۲۵ درجهی سلسیوس روی هر دو رقم بعد از خروج لارو سن دو افزایش یافت ولی پس از آن با روند کاهشی بهصورت منظم ادامه یافت. در حالیکه در سایر دماها امید به زندگی با نوساناتی همراه بود. همچنین بیشترین میزان مرگ و میر روی هر دو رقم و در تمام دماهای مورد بررسی در مراحل تخم و لارو سن یک به وقوع پیوست و این مراحل بهعنوان حساسترین مراحل زندگی آفت معرفی میشوند