سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین نعمتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
حمید امانلو – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
مختارعلی عباسی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مرتضی رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی پارامترهای تولید مثلی تلیسه‌های جایگزین در گاوداریهای صنعتی استان زنجان صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات مربوط به روند رشد تلیسه های جایگزین (وزن بدن، ارتفاع حیوان ، نمره وضعیت بدنی) و پارامترهای تولید مثلی(سن تلقیح منجر به آبستنی به ماه، وزن هنگام تلقیح، قد هنگام تلقیح، تعداد تلقیح منجر به آبستنی، نمره وضعیت بدنی(BCS ) هنگام تلقیح در طول سال از گاوداریهای مورد مطالعه جمع آوری و در سه طبقه زیر ۵۰ رأس(طبقه اول) ، ۵۱ تا ۱۰۰ رأس(طبقه دوم) و بیش از ۱۰۰ رأس(طبقه سوم) دسته بندی و مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس مطالعه انجام شده مشخص گردید که روند رشد تلیسه‌های جایگزین در واحدهای مورد مطالعه مناسب نبوده به طوری که در طبقات اول تا سوم سن اولین تلقیح به ترتیب ۳۹/۱۸، ۳۴/۱۸ و ۷۷/۱۶ ماه و سن تلقیح منجر به آبستنی به ترتیب ۸۱/۱۹، ۶۹/۱۸ و ۷۲/۱۷ ماه بود که حاکی سن بالا در هنگام زایش تلیسه‌ها است. هم‌چنین مشخص گردید که میانگین قد تلیسه ها نسبت به سن حیوان پایین تر بوده این امر باعث کاهش حجم بدنی حیوان و در نهایت باعث کاهش ماده خشک مصرفی و تولید حیوان می گردد. نمره وضعیت بدنی در زمان تلقیح طبقات دوم و سوم در وضعیت مطلوبی به سر می‌بردند درحالی که تلیسه های طبقه اول چاق بودند. در مجموع به دلیل عدم توجه کافی به پرورش تلیسه در واحدهای مورد مطالعه، تلیسه ها در زمان تلقیح از نظر قد ، وزن و نمره وضعیت بدنی شرایط مطلوب برخوردار نبودند.