مقاله پارامترهای زیستی و تولید مثلی مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae در شرایط آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه پزشکی از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: پارامترهای زیستی و تولید مثلی مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae در شرایط آزمایشگاه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مگس میوه زیتون
مقاله پارامترهای زیستی
مقاله پارامترهای تولید مثلی
مقاله جدول زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروش محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی کریم
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادی
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی پور یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مگس میوه زیتون،Bactrocera oleae  مهمترین آفت زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می شود. لارو این آفت با تغذیه از گوشت میوه زیتون باعث ایجاد خسارت کمی و کیفی زیتون های کنسروی و روغنی می شود. طی تحقیق حاضر پارامترهای زیستی و تولید مثلی آفت در شرایط مطلوب آزمایشگاهی (دمای ۲۷±۱ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) و روی میوه زیتون رقم زرد مورد بررسی قرار گرفت. برای آغاز بررسی میوه های آَلوده از مناطق آلوده جمع آوری و درون اتاقک رشد مورد پرورش قرار گرفت. در این بررسی با توجه به وجود مراحل زندگی نابالغ آفت درون میوه نرخ تفریخ تخم ها برابر یک در نظر گرفته شد و تنها با ظهور حشرات بالغ زنده مانی آنها نسبت به تعداد تخم اولیه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که دوره جنینی آفت داخل اتاقک رشد و شرایط مطلوب ذکر شده به طور متوسط ۳٫۲۶±۰٫۰۹۵ روز، طول دوره لاروی به طور متوسط ۱۳٫۱۳±۰٫۲۸ روز و طول مرحله شفیرگی آفت به طور متوسط ۹٫۱۳±۰٫۳۴ روز و به طور کلی دوره پیش از بلوغ طی بررسی انجام شده به طور متوسط ۲۵٫۵۳±۰٫۴۸ روز طول می کشد. دوره پیش از تخمگذاری حشرات بالغ به طور متوسط ۵٫۶۴±۰٫۳۱ روز بود که جفتگیری حشرات بالغ حداقل یک روز پس از ظهور آنها آغاز گردید. طول دوره تخمگذاری در مگس میوه زیتون نیز به طور متوسط ۵۱٫۶۴±۱٫۷۳ روز و طول دوره پس از تخمگذاری در مگس میوه زیتون نیز به طور متوسط ۴٫۰۷±۰٫۶۸ روز اندازه گیری شد. به طور میانگین طول عمر حشرات نر حدود ۳۸٫۵۷±۲٫۵۶ روز و طول عمر حشرات ماده ۶۱٫۳۶±۲٫۱۵ روز محاسبه گردید. کل تخم گذاشته شده در هر حشره ماده به طور متوسط ۲۱۴٫۲۵±۲۲٫۳۸ عدد بود که حداکثر ۲۵۶ و حداقل ۱۳۹ تخم توسط هر حشره ماده گذاشته شد. نسبت جنسی حشرات بالغ خارج شده در شرایط آزمایشگاهی ۱: ۱٫۱ ( نر: ماده) محاسبه گردید. نسبت بقا تا مرحله ظهور مگس های بالغ برابر یک بوده اما پس از ظهور مگس های بالغ و به مرور مگس های بالغ به تدریج مرده و نوساناتی در نسبت بقا مشاهده گردید. نرخ ناخالص باروری این آفت ۱۱۸٫۲۰ بود ولی نرخ خالص باروری آن ۴۶٫۹۷ بدست آمد. بررسی پارامترهای رشد جمعیت مگس میوه زیتون نشان داد که طول دوره هر نسل آفت روی رقم زیتون و در شرایط مطلوب آزمایشگاهی ۵۸٫۱۸ روز برآورد گردید. نرخ متناهی افزایش جمعیت (l) برابر ۱٫۰۸ و طول دوره ای که جمعیت آفت می تواند دو برابر شود (DT) 8.88 روز و نرخ ذاتی افزایش جمعیت ۰٫۰۷۸ (rm) محاسبه گردید.