مقاله پارامترهای خون شناسی و بیوشیمی سرم سگ های مبتلا به کم خونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: پارامترهای خون شناسی و بیوشیمی سرم سگ های مبتلا به کم خونی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم خونی
مقاله فقر آهن
مقاله درصد رتیکولوسیت های تصحیح شده
مقاله سگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاکی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اطیابی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعیل مونا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خضرایی نیا پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه مطالعه: کم خونی یکی از موارد شایعی است که معمولا درمانگاه های دامپزشکی با آن مواجه می باشند. هدف: هدف ازاین تحقیق ارزیابی پارامترهای خونشناسی و بیوشیمی سرم سگ های مبتلا به کم خونی بود واین که به طور کاربردی ارزش اندازه گیری درصد رتیکولوسیت های تصحیح شده نیز نشان داده شود. روش کار: این تحقیق بر روی۵۰۰ سگ ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انجام گرفت. در این میان ۱۳۹ سگ مبتلا به کم خونی، دارای هماتوکریت کمتر از۳۷% و ۲۰ سگ به ظاهرسالم (گروه کنترل) انتخاب گردیدند.پارامترهای خونشناسی(گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت،MCV ،MCHC ، RDW، تعداد گلبول های سفید و پلاکت ها، شمارش تفکیکی گلبول های سفید،درصد رتیکولوسیت ها و درصد رتیکولوسیت های تصحیح شده یا CRP) و فاکتورهای بیوشیمی سرم (آهن، فعالیت آلانین آمینو ترانسفراز،کراتی نین، پروتئین تام و گلوکز) اندازه گیری گردید. نتایج: سگ های مبتلا به کم خونی بر اساس MCV و MCHC به سه گروه تقسیم شدند:میکروسیتیک هیپوکرومیک(%۱٫۴۴) ،میکروسیتیک نورموکرومیک (%۲۴٫۵۹) و نورموسیتیک نورموکرومیک (%۷۶٫۹۷) سپس نتایج سه گروه و گروه کنترل بوسیله آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey مقایسه گردید.اندازه گیری پارامترهای خون شناسی نشان داد کهRBC ، Hb و PCV به طورمعنی داری در کلیه سگ های کم خون کاهش یافته. نتایج نشان می دهد که افزایش RDW گروه میکروسیتیک هیپوکرومیک در مقایسه با کنترل معنی دار می باشد. تغییرات درصد رتیکولوسیت ها در کلیه گروه های مبتلا به کم خونی تفاوت معنی داری با گروه کنترل دارد ،اما محاسبه CRP نشان داد که اختلاف معنی دارفقط مابین گروه های نورموسیتیک نورموکرومیک و کنترل مشاهده می گردد. آنالیز واریانس یکطرفه نشان می دهد که آهن سرم در گروه میکروسیتیک هیپوکرومیک و کراتی نین سرم در گروه نورموسیتیک نورموکرومیک به طور معنی داری به ترتیب کاهش و افزایش یافته است.همچنین کاهش پروتئین تام در کلیه گروه ها نسبت به شاهد معنی دار است.سایر پارامترها تغییرات معنی داری را نشان ندادند. نتیجه گیری نهایی: پیشنهاد می گردد که در کلیه سگ های مبتلا به کم خونی ،علاوه بر CBC ،مقادیر CRP ونیز پارامترهای بیوشیمیایی همچون کراتی نین، پروتئین تام، ALT و گلوکزاندازه گیری گردد.