تفاوت چندان زیادی ب ین نمودار م یله ای و شمع ی وجود ندارد. تنها تفاوت موجود در بدنه آنهاست که در نمودار شمع ی بصورت یک مستط یل نمایش داده م ی شود[٧].

مدل کردن خطوط شمعدانی

در یک نمودار شمعی، طول سایه و ب دنه نقش مهمی در شناسایی الگوهای شمعدانی دارند  و تعیین کننده کارایی آن می باشد.توصیف یک خط شمعدانی ،  مبهم و نادقیق است مانند: بلند، کوتاه یا متوسط . هیچ مرز مشخصی برای تعریف طول بدنه و یا سایه وجود ندارد. دراین روش از چهار متغیر زبانی مساوی، کوتاه ، متوسط و بلند برای تمایز مجموعه های فازی سایه ها و طول بدنه استفاده شده است . در شکل ۵ تابع عضویت این متغیرها نمایش داده شده است .طول بدنه و سایه ها در بازه ( ۴و٠) تعیین شده است  که نمایانگر درصد نوسانات روزانه آن می باشد. طول بدنه و سایه ها در شرایط مختلف بازار متفاوت است و می توان آنها را با سه معیار بلند، کوتاه و متوسط مدل کرد. تابع عضویت آنها نیز همانند شکل ۵ است .

مقادیر نوسانات روزانه را می توان بر طبق رابطه ١محاسبه کرد:

در علم فازی معیارها باید توسط توابع عضویت نمایش داده شوند. در این مقاله از تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای استفاده می کنیم که  تابع عضویت کوتاه ،متوسط و بلند بر طبق روابط ٢ محاسبه می شوند.

پارامترهای این توابع نیز به صورت زیر تعریف می گردند:

تابع عضویت کوتاه =(٠.٧١و٠.۴٢و٠.١۴و٠)

تابع عضویت متوسط =(١.۴٢و١و٠.٧١و٠.۴٢)

تابع عضویت بلند=(١.۴٢و١)

رنگ بدنه نیز یک خاصیت مهم یک شمع است و با سه کلمه سیاه ، سفید و خنثی تعریف می شود. اگر قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن باشد از تعریف سفید و اگر نرخ باز شدن کمتر از نرخ بسته شدن باشد از تعریف سیاه و در نهایت اگر قیمت باز شدن با نرخ بسته شدن برابر باشد از تعریف خنثی استفاده می نماییم . تعریف رنگ بدنه به صورت قوانین فازی زیر تعیین می شود: