سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی تصدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
فروغ تصدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

آموزش در افق ۱۴۰۴ نمی تواند متکی به روش های آموزش سنتی باشد ، روش هایی که نتیجه ی بارز آن شکست تحصیلی است .آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم نیازمند یک بازنگری و تجدید نظرجدی در زمینه ی روش های آموزشی است . لازمه ی فناوری اطلاعات در نظام های آموزشی، تغییر فرهنگ یاددهی یادگیری است . در این مقاله ابتدا به تعریف آموزش مجازی و ضرورت گسترش آن در حوزه ی علوم انسانی و سپس آسیب های این پدیده پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای است . بدین ترتیب نتیجه گیری شده است که دانش آموزان نظام های آموزشی در هزاره ی سوم باید با خلاقیت و نوآوری ، خالق دانش و تکنولوژی جدید باشند ، این معنای جدید فناوری آموزشی دردنیای امروز است . آموزش الکترونیکی ، مدرسه ی مجازی و نظایر آن ازپدیده هایی است که می خواهد فرهنگ یاددهی – یادگیری را تغییر دهد و آن را متحول سازد . د ر چ ن ی ن ف ر ه ن گ ج د ی د ی م ع ل ما ن و دا ن ش آ م و زا ن ص ر فا یاد دهنده و یادگیرنده نیستند ، بلکه هر دو ضمن کار و بحث ، اطلاعات خود را مبادله و ارزشیابی می کنند و به خلق دانش و تکنولوژی جدید می پردازند .پدیده ی آموزش الکترونیکی به عنوان کلید گذر نیروی انسانی به جامعۀ اطلاعاتی است . بدان امید که جامعه ی ما بتواند با استفاده ی بهینه از فناوری اطلاعات ، در جهت توسعۀ آموزش الکترونیکی گام بر دارد . ان شاء ا…