مقاله یک نظریه جایگزین برای مکانیک بوهمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: یک نظریه جایگزین برای مکانیک بوهمی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسیل کوانتومی
مقاله مکانیک بوهمی
مقاله معادله لیویل
مقاله زمان تونل زنی
مقاله زمان ورود
مقاله تعادل کوانتومی
مقاله معادله هدایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: براتی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله یک مدل علی و مبتنی بر مسیر، برای توصیف سیستم های کوانتومی معرفی شده است. این نظریه از لحاظ ساختار بسیار شبیه مکانیک بوهمی بوده و مانند نظریه بوهم، تمام نتایج آماری مکانیک کوانتومی استاندارد را باز تولید می کند. مسیرهای ذرات در این مدل با مسیرهای پیش بینی شده توسط مدل بوهم متفاوت می باشند. همچنین فرم پتانسیل (نیروی) کوانتومی متفاوت با نظریه بوهم داده شده است. در حقیقت در این نظریه یک پارامتر آزاد (m) وجود دارد که با صفر قرار دادن آن، مدل مذکور به نظریه بوهم تبدیل می شود. مشخصات نظری این مدل، مانند ناوردایی گالیله ای، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقایسه دقیقی بین این نظریه و مکانیک بوهمی انجام شده است و پیشنهادهایی برای تمایز تجربی بین این دو مدل (از طریق زمان تونل زنی) ارائه شده است و در نهایت توسعه هایی از این نظریه مورد بررسی قرار گرفته است.