مقاله یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده های نفوذ افقی آب در ستون خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده های نفوذ افقی آب در ستون خاک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برآورد منحنی رطوبتی خاک
مقاله نفوذ افقی آب در ستون خاک
مقاله روش تحلیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شرفا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: لیاقت عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: هورفر عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: گرجی منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی از خصوصیات هیدرولیکی خاک مانند منحنی رطوبتی در شبیه سازی جریان و پدیده های انتقال در کشاورزی و هیدرولوژی ضروری می باشد. روش های مستقیم زیادی برای اندازه گیری خصوصیات هیدرولیکی خاک وجود دارند. اما متاسفانه بیشتر روش های موجود وقت گیر و پرهزینه می باشند. بنابراین توسعه و بسط روش ساده و مدل های متکی بر اصول فیزیکی به منظور برآورد منحنی رطوبتی خاک ضروری می باشد. در این مطالعه یک روش تحلیلی، برای برآورد پارامتر های مدل منحنی رطوبتی بروکز و کوری با استفاده از داده های نفوذ افقی آب در خاک توسعه داده شد و سپس روش مربوطه با روش ونگ و همکاران (۲۰۰۲) مقایسه شد. شانزده خاک (هفت کلاس بافتی خاک) با خصوصیات هیدرولیکی متفاوت برای بررسی دقت و اعتبارسنجی روش پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی پارامترهای n و مکش ورود هوا به خاک (hd) را کمتر از n و hd حاصل از برازش معادله بروکز و کوری بر داده های اندازه گیری برآورد می کند. گرچه مقایسه منحنی رطوبتی برآورد شده و اندازه گیری شده نشان داد که روش مذکور با دقت بسیار خوبی قادر به برآورد منحنی رطوبتی خاک می باشد. ضریب تبیین بالا (R2=0.93) و ریشه میانگین مربعات خطا پایین (RMSE=0.03) نشان داد که روش به خوبی قادر به برآورد منحنی رطوبتی خاک می باشد. متوسط RMSE روش ونگ و همکاران (۲۰۰۲) در برآورد منحنی رطوبتی ۱۶ خاک مورد مطالعه برابر ۰٫۰۴۹ بدست آمد بنابراین نتایج نشان می دهد که روش ارائه شده با دقت بیشتری نسبت به روش ونگ و همکاران قادر به پیش بینی منحنی رطوبتی خاک می باشد. آنالیز حساسیت روش ارائه شده نشان داد که دقت برآورد پارامتر های منحنی رطوبتی خاک به شدت به دقت برآورد ضریب جذبی آب در خاک وابسته می باشد.