مقاله یکپارچه سازی محتوا و خدمات در سیستم های نرم افزاری کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران: گامی مهم در استفاده اقتصادی از دانش موجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۹۴ تا ۶۰۱ منتشر شده است.
نام: یکپارچه سازی محتوا و خدمات در سیستم های نرم افزاری کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران: گامی مهم در استفاده اقتصادی از دانش موجود
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه ها
مقاله یکپارچه سازی سیستم ها
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پورحافظی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دستیابی مستقیم و سریع به اطلاعات از جمله نیازمندی های اصلی کاربران اطلاعات در دنیای فن آورانه جدید است. امروزه، دیگر کاربران اطلاعات، به ویژه اطلاعات روز پزشکی و سلامت که روزامدی و دسترسی سریع به محتوای آن جزء ضروریات است، فرصت کافی برای جست وجو و دستیابی به اطلاعات را ندارند. از این رو، پژوهش حاضر اقدام به تعیین راه کارهایی به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و مناسب در سریع ترین زمان نمود.
روش بررسی: پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوا اقدام به ارایه راه کاری برای یکپارچه سازی محتوا و خدمات در نرم افزارهای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران نمود. با توجه به وجود حداقل یک کتابخانه مرکزی در هر یک از دانشگاه ها، تمامی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=28359)، که بر اساس فهرست ارایه شده در وبگاه این وزارت ۴۶ دانشگاه می باشد، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. برای بررسی، توصیف و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و نرم افزار Excel استفاده گردید.
یافته ها: کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مورد مطالعه و نیز نرم افزارهای مورد استفاده برای ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابشناختی و هم چنین برخی از نرم افزارهای اطلاعاتی، توجهی به مبادله اطلاعات و در نتیجه یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات خود با سایر کتابخانه های مرکزی ندارند. کتابخانه های مورد بررسی در ۷۱٫۴ درصد موارد از نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش استفاده می کردند. این نرم افزار از قالب ابرداده ای مارک برای اطلاعات کتابشناختی خود استفاده می کند. هم چنین در ۸۶ درصد موارد، نرم افزارهای مورد بررسی امکان ارایه خروجی های ابرداده ای استاندارد را داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از راه کارهای یکپارچه سازی در کتابخانه های مورد بررسی جهت بهره برداری اقتصادی از اطلاعات موجود استفاده کرد. بر اساس یافته های این پژوهش، می توان اذعان داشت که جهت بهره برداری اقتصادی از قابلیت های دانشی موجود در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید محتواهای ابرداده ای این مراکز یکپارچه گردد. در این راستا، پیشنهاد می شود که از مدل جست وجوی هم زمان، تفاهم نامه Z39.50 و استاندارد ایزو ۲۷۰۹ استفاده کرد.