مقاله یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تاثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تاثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکثیر مصنوعی
مقاله اندازه جمعیت موثر
مقاله ردیابی والدین
مقاله غلظت اسپرم
مقاله ریزماهواره
مقاله ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوری نژاد ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: کلباسی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تکثیر مصنوعی مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius، حفظ تنوع ژنتیکی بچه ماهیانی که برای بازسازی ذخایر استفاده می شوند نیازمند توجه جدی است. مشارکت نامتعادل مولدین نر و ماده در تولید آلوین ها در شیوه فعلی تکثیر مصنوعی باعث کاهش اندازه جمعیت موثر در مولدین می گردد و یکسان نمودن حجم مایع منی نیز منجر به مشارکت متعادل مولدین در تولید آلوین ها نمی شود. با توجه به احتمال تاثیر غلظت اسپرم بر میزان مشارکت مولدین نر در تولید آلوین ها در تکثیر مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر، اندازه جمعیت موثر مولدین و تنوع ژنتیکی نسل F1در لقاح مخلوط شش مولد نر و دو مولد ماده با غلظت یکسان اسپرم و تعداد برابر تخمک بررسی شد. ردیابی والدین و نسل F1 با استفاده از روش حذف در نرم افزار FAP و پس از بررسی ۹ جایگاه ریزماهواره و انتخاب ۳ جایگاه ۵۸ Str، Str 73 و۵۹۱ Str  که دارای بیشترین میزان تنوع ژنتیکی در مولدین ماهی آزاد دریای خزر بودند صورت پذیرفت. بیش از ۹۱ درصد از آلوین های تولید شده به شیوه لقاح مخلوط به والدین خود منتسب شدند. اندازه جمعیت موثر مولدین ۵٫۲۴ (۰٫۶۵) محاسبه گردید و تعداد آلل ها و هتروزیگوسیتی مورد انتظار کاهش معنی داری را در آلوین ها (۶٫۶۷ ۰٫۰۱۱±۰٫۷۲۶) نسبت به مولدین (۷٫۳۳ و ۰٫۸۰۸) نشان دادند (۰٫۰۵>P). بر اساس نتایج تحقیق حاضر یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نر در شیوه لقاح مخلوط باعث مشارکت متعادل مولدین نر در بارورسازی تخمک ها و عدم کاهش تنوع ژنتیکی در آلوین ها نمی شود.