مقاله یافته های آسیب شناسی کورتاژ اندوسرویکس در کولپوسکوپی پاپ اسمیر غیرطبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: یافته های آسیب شناسی کورتاژ اندوسرویکس در کولپوسکوپی پاپ اسمیر غیرطبیعی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان های گردن رحم
مقاله تشخیص
مقاله کورتاژ
مقاله کولپوسکی
مقاله گردن رحم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فکور فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی نژاد سیده محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی چهارده سیده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان سرویکس دومین بدخیمی شایع زنان است. با توجه به نوع پیشرفت آن از ضایعات پیش بدخیم (CIN) به بدخیم و وجود روش های غربالگری (پاپ اسمیر و کولپوسکوپی) در نوع پیش بدخیم می توان با گسترش این روش ها از سرطان دهانه رحم پیشگیری کرد.
هدف: یافته های آسیب شناسی کورتاژ اندوسرویکس در کولپوسکوپی پاپ اسمیر غیرطبیعی
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر ۱۲۶ بیمار دارای پاپ اسمیر غیر طبیعی مراجعه کننده به درمانگاه زنان در سه مرکز رشت، ارومیه و مشهد انجام شده است. اطلاعات دموگرافی و مشاهده متخصص انجام دهنده کولپوسکوپی شامل نتیجه کولپوسکوپی و کورتاژ اندوسرویکس در فرم پرسشنامه ثبت شد. سپس نمونه کورتاژ اندوسرویکال با گزارش پاتولوژی بیوپسی سرویکس سنجش شد. بیماران حامله، با سابقه جراحی و دستکاری ژنیکولوژی و یا با نقص پرونده از مطالعه خارج شدند.
نتایج: %۹۴٫۴ نمونه ها کورتاژ اندوسرویکس طبیعی و %۵٫۶ غیرطبیعی داشتند. بیشترین فراوانی نتایج غیر طبیعی (%۱۶٫۷) در گروه با پاپ اسمیر LSIL (ضایعات داخل اپی تلیومی سنگفرشی با درجه پایین) و کمترین فراوانی نتایج غیرطبیعی در گروه AGC (سلول گلندولار غیرطبیعی) و ASCH (سلول سنگفرشی غیرطبیعی) بود. نتایج کورتاژ اندوسرویکس ارتباطی با سن، رضایتمندی کولپوسکوپی و وضعیت باروری نداشت ولی نتایج کورتاژ اندوسرویکس در دو گروه با نتایج کولپوسکوپی طبیعی و غیر طبیعی معنی دار بود (P<0.01).
نتیجه گیری: با توجه به اختلاف معنی دار میزان نتایج کورتاژ اندوسرویکس غیر طبیعی در گروه با نتیجه کولپوسکوپی غیر طبیعی در مقایسه با گروه طبیعی، کورتاژ اندوسرویکس در کولپوسکوپی غیر طبیعی پیشنهاد می شود.