مقاله یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۶۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندی روانشناختی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله اعتماد سازمانی
مقاله یادگیری سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بودلایی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی جهرمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری نسب رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده است و در چنین شرایطی، استفاده از پارادایم های قدیمی چاره ساز نیست. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است رویکرد جدیدی استفاده شود که مجموعه ای از مفاهیم را به منظور مقابله با این شرایط پیچیده با هم مورد توجه قرار دهد. ترکیبی از مفاهیم رفتاری و مدیریتی که تاکنون در هیچ یک از مدل های مفهومی منتشر نشده است. برای استخراج مدل مفهومی، نظریه ها و مدل های مرتبط با موضوعات و پژوهش های پیشین، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و مدلی که مفاهیم توانمندسازی روانشناختی (متغیر مستقل)، تعهد سازمانی (متغیر وابسته)، اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی (متغیر میانجی) را شامل می شود، طراحی و روابط بین آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه حد اعتماد سازمانی و یادگیری، بر ارتباط توانمندی روانشناختی با تعهد سازمانی تاثیر می گذارد. روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و ماتریس کوواریانس همبستگی است. به همین منظور، از میان کارشناسان اداره امور کل کارکنان بانک ملت، عده ای از افراد با نمونه گیری تصادفی ساده (۱۲۵ نفر) انتخاب شدند. تحلیل داده ها در نرم افزار Lisrel و Spss با استفاده از فنون آماری مانند رگرسیون، تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید شاخص های مناسب و حذف و شاخص های ضعیف و تحلیل مسیر برای یافتن مسیر بهینه میان متغیرها انجام شد. در نهایت، شاخص های ضعیف حذف (تدوین مدل ساختاری) مسیر بهینه و مطلوب میان متغییرها (تحلیل مسیر) تعیین گردید.