سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشت
حسین حاجی علی بیگی – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهرا
محمدرضا قاسمی – استادیار گروه زمین شناسی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکت

چکیده:

گسل مختکان از گسل های مهم گستره کلیبر در شمال استان آذربایجان خاوری است. این گسل در راستا ی خود دارای خمیدگی است و از گسل راستالغز عربشاه خان، با راستای NNW-SSE آغاز می شود و در جنوب روستای هوش پایین، راستای تقریبی E-W به خود می گیرد. عملکرد راندگی این گسل، نهشته های ائوسن را در براب ر واحده ای کرتاسه قرار داده است که به علت قرارگیری این واحدهای جوان در برابر واحدهای کهن در یک گسل معکوس احتمال این وجود دارد که در محل فعلی این گسل یک راندگی کهن وجود داشته است. گسل مختکان نقش موثری در نهشت رسوبات دو سوی خود داشته است و با توجه به شواهد صحرایی و چینه شناختی، فعالیت این گسل از کرتاسه بالایی محتمل است. گسل مختکان به عنوان بخشی از مرز جداکننده حوضه رسوبی مغان و فلات کلیبر-اهر ، دست کم درشمال و شمال خاوری شهر کلیبر نقش اساسی در فرگشت پوسته ای این گستره داشته است. راستای این گسل بعد ازتزریق توده نفلین سینیتی کلیبر در گامه پیرنه متاثر شده و خمیدگی کنونی را به خود گرفته است. با توجه بهقرارگیری در یک پهنه برخوردی و راستایی همانند سایر گسله های NW-SE و E-W آذربایجان، موجب راندگیرسوبات دو سوی خود شده است.