سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین ریاضی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده:

ارتباط سلامت عمومی و برنامه ریزی شهری موضوعی نوین و درعین حال پراهمیت است که می بایستی دربرنامه ریزی آینده شهرها بدان بیش ازپیش توجه نمود دراین راستا برنامه ریزان شهری درمطالعات اخیر خود به اثرات فرم شهری و کیفیت هوا پرداخته اند این مطالعات نشان میدهد که مشخصه های فرم شهری به طورغیرمستقیم دربهبود کیفیت هوا موثر هستنداین درحالی است که به دلیل گستردگی و ابعاد مختلف مساله تدوین شاخصهای موردنظر مطالعات بیشتری را درنواحی و مقیاسهای مختلف جغرافیایی طلب می کند با توجه به اینکه این هدف بررسی کیفیت هوا درمقیاس نواحی شهری است و بخش اعظمی از الودگی کلان شهرها مربوط به منابع آلاینده متحرک است توجه ویژه این مطالعه برروی ارتباطات حمل و نقل فرم شهری و کیفیت هوا متمرکز شده است بدین منظور این مطالعه سعی دارد با بررسی مطالعات جهانی اخیر شاخصهای فرم شهری تاثیر گذار درکیفیت هوا را استخراج کرده و مورد تحلیل قرار دهد.