طراحی مدلی از فضا و کالبدی به منظور برآورده نمودن نیازهای واقعی بانوان شهر؛

سالم و امنسازی محیط فعالیتهای زنان؛

اشتغالزایی برای بانوان؛

شکلگیری تعاملات میان زنان متعهد و متخصص؛

رفع نیازهای زنان در یک محیط زنانه توسط دیگر بانوان توانمند؛

تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف؛

سالمسازی اوقات فراغت بانوان از طریق ورزش و …؛

انجام اقدامات هنری توسط بانوان برای بانوان؛

انجام اقدامات فرهنگی توسط بانوان برای بانوان؛

اختصاص مکانی خاص برای فعالیتهای بانوان منطقه (اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، دستورالعمل اجرایی مجموعه شهربانو، .(۱۳۹۰

*شهربانو شهربانو مرکز فرهنگی ورزشی، علمی، هنری و خدماتی است که بسته به نیازسنجی مناطق در قالبهای متفاوت تعریف خواهد شد. بر اساس »دستورالعمل اجرایی مجموعه شهربانو« در این مراکز برنامه ها و فعالیت های زیر اجرا خواهد شد اما مطابق با دستورالعمل شهرداری کل، شهرداری مناطق باید بر اساس نتایج پژوهش حاضر، منطقهای متناسب با اولویتها، نیازها و قابلیتهای گروه های تحت تأثیر، اقدام به برنامه ریزی فعالیتها و برنامه های مجموعه شهربانو نمایند.