سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی نصر اصفهانی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مهدی نصر اصفهانی – دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه اصفهان
ریحانه نصر اصفهانی – دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

مدیران همواره درتلاش هستند که ازاستعداد افراد به نحو مطلوب بهره برداری کنند برای رسیدن به این مهم باید هرفرد را درنقشی قرار داد که برای انجام آن ساخته شده است درحوزه های ورزشی و هنری تا اندازه زیادی این موضوع رعایت م یشود دردنیای کسب و کارقرار دادن افراد درنقشهای خاص خود اندکی دشوار و چالشی تر است آنچه دراین خصوص مهم و تعیین کننده است دردرون افراد نه درظاهر و هیکل آنان است قرار دادن افراد درنقش مناسب یکی ازرمزهای نانوشته پیروزی مدیران است مدیران برجسته بررسی و ژرف نگری کرده با یکایک افراد گفتگو می کنند و ازتواننمدی ها وکاستیها هدفها و ارزوهای انان پرس و جو می کنند با قرار دادن افراد درنقشهای مناسب مدیر توجه خود را برتوانمندسازی هرفرد و تبدیل او به فردی با عملکرد شایسته متمرکز می نماید اگرافراد درجای مناسب خود قرارنگیرند دردرجه اول به خود آنان و درمرتبه بعد به سازمان لطمه وارد خواهد آمد.