سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معیمه سادات موسوی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، سازمان زمی نشناسی و اکتشافات معدنی
سعید علیرضایی – دآترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی داشکده علوم زمین دانشگاه شه
محمود مهرپرتو – دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، سازمان
علیرضا باباخانی – کارشناسی ارشد زمی نشناسی اقتصادی، شرآت مهندسین مشاور پیچاب کانسار

چکیده:

محدوده کانی سازی مس آدر، در انتهای شمال باختری کمربند فلززایی کرمان قرار دارد. کانی سازی- دگرسانی در این محدوده، در ارتباط با یک توده نفوذی نیمه ژرف پورفیری با ترکیب دیوریت تا گرانودیوریت از زمان میوسن است که در سری های آتشفشانی- آواری آتشفشانی ائوسن نفوذ کرده است. توده نفوذی کدر و سنگ های میزبان آن مورد هجوم دسته ای از دایک های گرانودیوریتی ریزدانه قرار گرفته اند. سری ماگمایی سنگ های آذرین در منطقه در محدوده آالک آلکالن با پتاسیم متوسط قرار می گیرد. توده پورفیری آدر پرآلومین است و سن گهای آتشفشانی میزبان آن متاآلومین هستند. توده نفوذی و سنگ های آتشفشانی، با غنی شدگی در LILE نسبت به HFSE و غنی شدگی آشکار LREE نسبت به HREE مشخص می شوند و ویژگی های ژئوشیمیایی سنگ های آذرین مربوط به جایگاه زمی نساختی فرورانشی و برخوردی را به نمایش می گذارند. دگرسانی گرمابی در محدوده اآتشافی در پهن های با وسعت حدود ١٨ کیلومتر مربع گسترش دارد که از این نظر، محدوده کدر یکی از بزرگ ترین سیستم های دگرسانی در کمربند کرمان است. دگرسانی فیلیک بیشترین گسترش را دارد و بویژه در بخ شهای سطحی تحت تأثیر دگرسان یهای رسی پیشرفته و دگرسانی سیلیسی قرار گرفته است. دگرسانی پتاسیک، که با جضور بیوتیت، فلدسپار پتاسیک، مگنتیت و ژیپس مشخص می شود، در ژرفاهای زیاد گسترش دارد و در مغزه های حفاری بخوبی قابل تشخیص است. کانی سازی به صورت رگچه ای و افشان رخ داده است و با فراوانی پیریت مشخص می شود. مهم ترین کانی هیپوژن مس، آالکوپیریت است که گاه با مقدار اندکی بورنیت همراهی می شود. در بخش های سطحی (اآسیدی و سوپرژن)، مقادیر ناچیزی آوولیت، آالکوسیت و اسفالریت نیز وجود دارد. با توجه به ویژگ یهای زمین شناسی، دگرسانی و کان یسازی، ذخیره کدر را م یتوان به عنوان یک ذخیره مس پورفیری معرفی کرد.