سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پگاه نظری – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان
حسن رحمانی –
اورنگ کاوسی –

چکیده:

پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis (Hubner) یکی از آفات مهم زیتون در مناطق مختلف دنیا از جمله ایران می باشد. در این تحقیق برخی از ویژگی های زیستی پروانه جوانه خوار زیتون روی ارقام رایج زیتون یعنی زرد، روغنی و کرونایکی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش داخل اتاقک پرورش (Growth chamber) تحت شرایط نوری (D8 :L16) ، دمای ۱±۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین دوره رشدی از لارو تا بلوغ در بین ۸۸/۳۹ روز (در رقم کرونایکی) تا ۰۳/۴۲ روز (در رقم زرد) است. میزان بقای لارو تا بلوغ ۱۳، ۱۶ و ۵/۱۷ درصد به ترتیب در ارقام زرد، روغنی و کرونایکی ثبت گردید. میانگین تعداد تخم گذاشته شده به ازای هر فرد ماده بین ۳۳/۸۳ (در رقم کرونایکی) تا ۵۸/۱۳۴ (در رقم زرد) بود.