سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا عبدی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله رسوبات برداشت شده از حوضه رسوبی پلایای میقان واقع در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی شهر اراک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های اخذ شده از ۷ گمانه با حداکثر عمق ۵۲۰ سانتیمتر و رسوبات سطحی از بستر پلایا، مورد مطالعات کانی شناسی به وسیله اشعه ایکس (XRD)، رسوب شناسی، دانه بندی، کلسیمتری، تعیین درصد مواد آلی، EC ،pH و خصوصیات فیزیکی رسوبات قرار گرفتند. نتایج نشان داد رسوبات بستر دریاچه بسیار دانه ریز و غالباً از نوع سیلت و رس و شامل کانی های تخریبی کوارتز، مسکویت و کانی های رسی (ایلیت، کلریت، کائولینیت و ورمیکولیت) بودند. کانی های تبخیری شامل کلسیت، ژیپس، هالیت، گلوبریت، تناردیت، پلی هالیت و ناترون و به میزان بسیار اند کم دولومیت، منیزیت، باسانیت و سیلویت بودند. براساس نتایج به دست آمده مشخص گردید، رسوبات پلایای میقان بیشتر از نوع شیمیایی و آواری می باشند. رسوبات بخش مرکزی پلایا، بیشتر شیمیایی (تبخیری) و رسوبات حاشیه حوضه، مخلوطی از رسوبات آواری- شیمیایی می باشند، به طوری که نسبت رسوبات آواری به شیمیایی (تبخیری) در حاشیه حوضه نسبت به مرکز حوضه بیشتر است.