سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سلمان حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدسعید محتسبی – استاددانشگاه تهران
علی رجبی پور – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های خمشی و برشی شاخه درخت انگور و زیتون و تاثیرسرعت تیغه برش، محتوای رطوبتی و قطر نمونه بر خواص مکانیکی این دو محصول بود. آزمایش ها در دو سطح رطوبتی(بر پایه تر ۷۸/۰۰ و ۲۲ درصد برای انگور و ۵۲/۹۰ و ۳۰/۴ درصد برای زیتون و سرعت تیغه برش ۲۰و۳۰و۴۰ میلی متر بردقیقه صورت گرفت براین اساس میزان متوسط تنش برشی، مدول برشی، انرژی برشی مخصوص و مدول الاسیتیسیته برای شاخه زیتون به ترتیب برابر ۵/۵۷ مگاپاسکال ۱/۰۷۰ مگاپاسکال ۱۷/۵۲ میلی ژول برمیلی مترمربع ۱۲۴۸/۸ مگاپاسکال درحالت خشک و ۳/۶۵مگاپاسکال ۰/۵۲ مگاپاسکال ۱۱/۱۵میلی ژول برمیلی مترمربع ۶۸۴ مگاپاسکال در حالت مرطوب بدست آمد