سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حکیمه قره داغلی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
مهرداد سبحانی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

فرسایش شیاری یکی از اشکال مهم فرسایش آبی در اراضی شیبدار می باشد. ویژگی های مختلف خاک با تاثیر بر مقاومت آن در برابر ضربه قطرات باران و نیروی برشی رواناب، بر گسترش فرسایش شیاری اثر می گذارند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر ویژگی های خاک بر فرسایش شیاری انجام گرفت. برای این منظور ۱۰ قطعه زمین تحت فرسایش شیاری در حوزه آبخیز زنجانرود واقع در غرب استان زنجان در سال ۱۳۸۸ انتخاب شد. در هر زمین، تعداد سه شیار انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در هر شیار، طول، عرض، عمق و شیب اندازه گیری شد. برای تعیین ویژگی های خاک از سه نقطه در طول هر شیار مقداری خاک برداشته شد. نتایج نشان داد که بین عرض شیار و ویژگی های خاک همبستگی معنی دار مشاهده نشد. بین عمق شیار با درصد سنگریزه و نسبت جذب سدیم همبستگی مثبت معنی دار به ترتیب به صورت ۰۵/۰p<، ۴۶/۰r = و ۰۵/۰< p، ۴۲/۰= r و با هدایت هیدرولیکی اشباع خاک همبستگی منفی معنی دار (۰۵/۰p<، ۳۹/۰r =) وجود داشت. شاخص نسبت عرض به عمق تنها با هدایت هیدرولیکی اشباع خاک همبستگی معنی دار منفی (۰۵/۰p<، ۴۲/۰r =) نشان داد. از آنجا که طول شیار وابسته به طول شیب می باشد همبستگی معنی دار با ویژگی های خاک نداشت.