سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رقیه عزیزی حقیقت – کارشناسی ارشد گرایش آب شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهرداد رهنمایی – دکتری منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمد منشوری – دکتری مهندسی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مطالعه تغییرات کیفی در چاه های کارستی و آبرفتی و مقایسه آنها برای استخراج اطلاعات زمین آبشناختی مورد نیاز اهمیت دارد. در این تحقیق، تغییرات کیفی در ستون آب داخل چاه ها شامل چهار عامل اکسیژن محلول، دما، هدایت الکتریکی و اسیدیته pH)مورد بررسی قرارگرفته است .لذا اقدام به انتخاب دو چاه آبرفتی و چهار چاه اکتشافی کارستی در حوضه نمونه مهارلو شد. چاه های آبرفتی شاغول بیگی واقبال آباد و چاه های آهکی باباجاجی و گلچهره در آبخوان قره در جنوب شیراز، پیربنو در آبخوان سبزپوشان و قصرقمشه در غرب شیراز قرار دارند. مشخص شد که الگوی تغییرات دما واکسیژن محلول در چاه های آهکی و کارستیک مشهودتراز چاه های آبرفتی است. در آبخوان های کارستی گردش عمقی آب، تغذیه در اعماق ، گردش هوا از منافذ و دالان های کارستی می توانند بر روند زمین گرما و میزان اکسیژن محلول در ستون آب تاثیر گذار باشند. میزان تغییرات هدایت الکتریکی و اسیدیته در چاه های آبرفتی بیشتر بوده است و این نشان از تاثیر لایه های متفاوت در بدنه آبخوان ، تاثیر جزیی آنها بر این دو عامل و وجود جریان های آرام در آنهاست . در چاه های کارستی انتظار تلاطم جریان، باعث یکدست شدن بیشتر آنها از لحاظ کیفی شده است