سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی عطاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تهران
مصطفی شاکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بی شک کانیها به عنوان اجزا تشکیل دهندهی سنگها به همراه عوامل ثانویهی موثر برآنها تعیین کنندهی خواصفیزیکی و مکانیکی سنگها میباشند. از طرفی رفتار ژئوتکنیکی خاکها نیز متاثر از ترکیب کانیشناسی سنگهایی میباشند که از هوازدگی آنها حاصل شدهاند. بنابراین شناخت کانیها و آشنایی با خواص موثر آنها بر ویژگیهای سنگ اهمیت بسیار فراوانی در مهندسی مکانیک سنگ، مهندسی مکانیک خاک و زمینشناسی مهندسی دارد. کانیهای رسی بعنوان یک گروه مهم از کانیها بعلت ویژگی جذب آب و در نتیجه تغییر حجم و آماس، اهمیت فوقالعادهای در بررسیهای ژئوتکنیکی دارند. در این مقاله سعی شده است تا اهمیت و نقش این گروه از کانیها مورد بررسی قرار گیرد. برای نیل به هدف فوق تحقیقات متعدد انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این بررسیها بطور خلاصه در اینجا ارائه شده است. بطوری که ابتدا کانیهای رسی معرفی شده سپس به بررسی ویژگی آماسی آنها و نحوهی شناسایی این ویژگی پرداخته شده است. در ادامه به بررسی اثر ویژگی آماسی سنگهای رسدار در تونلها و در نتیجه حرکت دیوارهها و کف به داخل تونل و مختل شدن کارکرد آن پرداخته شده است. در این راستا چند مورد تونل مطالعه شده آورده شده است.