سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن ساداتی – دانشجوی کارشناسی ارشد روستایی
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار دانشگاه تهران
علی اسدی – دانشیار دانشگاه تهران
عباس عساکره – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کشاورزی یکی ازفعالیت های انسانی است که به شدت به زمین وابسته است کشاورزی همیشه نقشی حیات یدر توسعه اجتماعی و انسانی به عهده داشته است و این نقش را درآینده نیز برعهده خواهد داشت نیاز روزافزون به موادغذایی به دلیل افزایش تصادعدی نرخ جمعیت منجر به تخریب محیط زیست و تخریب کیفیت زمین فرسایش خاک و از بین بردن پهنه های وسیع جنگلی و وارد آوردن صدمات جبران ناپذیری به محیط زندگی انسان شدها ست که پایداری جهان را تهدید می کند ازطرفی دیگر دربسیاری از کشورهایدرحال توسعه کشاورزی نقش حیاتی دراقتصاد ایفا می نماید از این رو لزوم توجه به پایداری دراین کشورها بخصوص دربخش کشاورزی آنها به شدت احساس می شود پایداری دربخش کشاورزی باید به کاهش فقر امنیت غذایی و درآمددائمی برای جمعیت به سرعت درحال رشد منجر شود هدف ازاین مقاله ارائه مفاهیم ویژگیها و ریشه های فکری پیدایش کشاورزی پایدار درسطح جهان می باشد.