سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی علیرضایی – دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرهاد آلیلنی – دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اصغر سپاهی گرو – دانشگاه بوعلی سینا همدان
عباس مرادیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سنگهای آتشفشانی درونگیر کانسار مس میدوک در ۴۲ کیلومتری شمال شرق شهرستان شهربابک، در استان کرمان قرار دارند که متشکل از یک توالی سنگی آتشفشانی- آذرآواری به سن ائوسن، شامل تراکیآندزیت، آندزیت تا داسیت میباشند. این سنگها از نظر کانیشناسی از پلاژیوکلاز، آمفیبول، بیوتیت، کوارتز و همچنین کانیهای ثانویه شامل کلریت، کلسیت، اپیدوت و سریسیت تشکیل شدهاند. بافت عمده در این سنگها پورفیری میباشد. سنگهای منطقه بر اساس دادههای ژئوشیمیایی عناصر اصلی و کمیاب، جزء سری کالکوآلکالن هستند. در نمودار عناصر کمیاب نرمالیزه شده نسبت به پشتههای میان اقیانوسی غنی شدi (E-MORB) عناصر Ti وNb,P دارای آنومالی منفی هستند ولی Kو Pb آنومالی مثبت نشان میدهند. غنیشدگی این سنگها از عناصر LILE و LREE حاکی از منشأ گرفتن احتمالی گدازهها از ذوببخشی گوه گوشتهای است که خود در اثر تماس با سیالات مشتق از پوسته اقیانوسی فرورونده، از عناصر کمیاب فوق غنی شده بودند