سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فربد فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروهپترولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگ
علیخان نصراصفهانی – استادیار، گروهپترولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصفهان
بابک وهابی مقدم – استادیار، گروهپترولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصفهان

چکیده:

تودهنفوذی حسن آباد،درشرق اردستانواقعشده است و بخشی از کمریند ماگمایی ارومیه- دخترمی باشد. این پلوتون با سن احتمالی الیگومیوسن در نتیجه فعالیت های شدید ماگمایی در طی و بعد از کوهزاد آلپی تشکیل شده است. ترکیبتودهنفوذی ازگرانودیوریتتاکوارتز مونزونیتتغییر می کند. کانی های اصلی تشکیل دهنده این توده شامل: کوارتز ، پلاژیوکلاز ،فلدسپار آلکالن می باشدو کانی های فرومنیزینآن شامل بیوتیتوآمفیبول می باشد. این توده حاویانکلاوهای کوارتز مونزونیتی با ابعاد مختلف می باشد. بر اساس مطالعاتژئوشیمایی ، سنگهای این توده در محدوده ساب آلکالن،کالکوآلکالن، متاآلومین قرار گرفته اند و از گرانیت های منیزیمی نوع I می باشد. توده نفوذی حسن آباد با غنی شدگی از عنایر با شعاع یونی بزرگ LILE) همچون Rb, Ba, K, Ce و تهی شدگی از عناصر با پتانسیل یونی بالا HFSE) همچون Zr و Y, Nb مشخص می شود. ویژگی های ژئوشیمیایی و ترکیبات کانی شناسی نفوذی حسن آباد نشانگر تعلق به گرانیتوئیدهای نوع کوهزایی قوس آتشفشانی در یک حاشیه فعال قاره ای است. احتمالا گرانیتوئید حسن آباد ناشی از زیرراندگی و فرایند های ناشی از ذوب بخشی پوسته اقیانوسی نئوتتیس زیر خرده قاره لوت و بقایای این پوسته اقیانوسی طی مزوزوئیک تا سنوزوئیک می باشد. آبزایی پوسته اقیانوسی زیررانده و ذوب بخشی گوه گوشته ای باعث ذوب لیتوسفرزیر قاره ای شده و ماگمای مافیک غنی شده و تحت دگرسانی متاسوماتیک حاصل نموده است و سنگ های گرانیتوئیدیحسن آباد از این ماگما تشکیل گردیده اند .