سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ندا زند – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتدولتی

چکیده:

گروه وسیعی از آثار هنری امروزه با عنوان هنر اسلامی شناخته می شوند شناسه ی اسلامی درکنار هنر به تصورات مبهم نشانه شناسانه و مفاهیم روشن پدیدارشناسانه ای اشاره می کند که برخاسته از مفاهیم اولیه بدون تعریف اما معلوم و اصول موضوع مفاهیم پیشادانشی مربوط به هنر اسلامی می باشد مفهوم رمزی جنبه های مختلف هنراسلامی با جنبه های معنویت اسلام ارتباط نزدیک دارد و همین معنویت توحیدی استکه خلق معماری قدسی اسلامی را که یکی از اصلی ترین هنرهای اسلامی است ممکن می سازد خوشنویسی معماری نقاشی مینیاتور سفالگری و تعزیه همگی شاخه های مختلف هنر اسلامی اند که به شیوه های بی واسطه ازروحانیت اسلامی سرچشمه می گیرند ذات فرافردی هنراسلامی می تواند صرفا براساس شهود یا خلاقیت فردی تجلی پیدا کند این ذات به نحوی درتفکر و جهان بینی اسلام ریشه دارد هنرمند مسلمان به هر کجا که بنگرد جلوه ای از حقیقت را می یابد گویی شیوه ی زیستن او مصداق همان آیه ی معروف است که می گوید پس به هرطرف رو کنید به سوی خدا رو آورده اید