سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن قسمی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروخ زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

زیره سیاه (Bunium persicum) گیاهی علفی، چند ساله و متعلق به خانواده چتریان (Apiacea) می باشد که از اهمیت دارویی و اقتصادی فراوانی برخوردار است اما مطالعات چندانی د رمورفولوژی و آناتومی بذر آن انجام نشده است. د رمطالعه حاضر خصوصیات موفولوژی و ساختار آناتومی بذر پنج اکوتیپ متعلق به مناطق مختلف ایران با استفاده از استرومیکروپ، میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. تفاوت بین وزن هزار دانه اکوتیپها معنی دار بود و اکوتیپ کرمان دارای بیشترین و اکوتیپهای تربت حیدریه و بشرویه دارای کمترین وزن هزار دانه بودند. بطور کلی تفاوت در شکل و اندازه بذر در داخل و بین اکوتیپها قابل ملاحظهبود که ناشی از وجود پدیده چند شکلی بذر ( پلی مورفیسم) در این گونه است. ساختمان بذر شامل یک جنین تمایز یافته اما رشد نکرده محوری است که در بخش میانی انتهای میکروپیلی قرار دارد و توسط حجم زیادی از سلولهای آندوسپرم و پوسته بذر احاطه شده است.