سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رحمانی – کارشناسی ارشد عمران، عضو هیأت علمی دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان قزوین
محمدرضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سبکدانهها با داشتن خواصی چون سبکی، مقاومت در مقابل آتش و ضریب هدایت صوتی و حرارتی پایین، بطور شایستهای میتوانند در صنعت ساختمان استفاده شوند.در این پژوهش، ابتدا با مغزهگیری از نمونههای معادن مختلف پوکههای معدنی اسکریا و پومیس و همچنین تبدیل کلوخههای آنها به ابعاد شن و ماسه و انجام مطالعات جامع فیزیکی و مکانیکی، خصوصیات مهندسی آنها تعیین و مقایسه گردید. سپس به وسیله روش طراحی آزمایشات) DOE ( تاگوچی، طرح اختلاطهای سیستماتیک مختلفی بر روی سبکدانههای پومیس دستهبندی شده به منظور دستیابی به ترکیب بهینه در تولید بتن سبک نیمهسازهای با کمترین وزن مخصوص ممکن و مقاومت فشاری مناسب، مد نظر قرار گرفت. نتایج مناسب این تحقیق، پتانسیل بالای استفاده از روش تاگوچی را در کاهش هزینههای زمانی و اقتصادی پژوهشهای مختلف عددی و آزمایشگاهی در علوم مهندسی نشان میدهد.