سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم عبدلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، باشگاه پژوهشگران جوان، مرند، ایران.
مسعود کریم خانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد د

چکیده:

در سالهای اخیر پیشرفت مربوط به تکنولوژی اطلاعات، باعث تحول صنعت بانکداری در حوزه بانکداری الکترونیک شده است.خصوصا پیشرفت در تکنولوژی بیسیم و ارایهی بانکداری موبایل، انعطافپذیری زمانی و مکانی در استفاده از خدمات بانکداری را برای مشتریان فراهم آورده است. با وجود مزایای فراوانی که این کانال برای مشتریان فراهم میآورد، شواهد حاکی از نرخ پایین پذیرش این ابزار از سوی مشتریان میباشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در ایجاد اعتماد اولیه مشتریان به استفاده از بانکداری موبایل میباشد. جهت آزمون فرضیات از تحلیل همبستگی و حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج حاصل موید آن است که مهمترین عامل در ایجاد اعتماد اولیه مشتریان، راهنماهای پیرامونی میباشد چون راهنماهای مرکزی در اعتماد اولیه معنیدار نبود. مشتریانی که تجربه استفاده از بانکداری موبایل را داشتهاند، کیفیت خدمات )اطمینان به بانکداری موبایل(، مهمترین عامل بوده است