سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهیمه شکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
محمدرضا زردشتی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
رضا درویش زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

نتایج یک آزمایش اسپلیت پلات قطع آبیار یپس از برداشت اول، دوم، سوم و بدون قطع آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و صفر، ۳ و ۶ و ۹ لیتردرهکتار نیتروژن بیولوژیک به عنوان فاکتور فرعی برپایه ی طرح بلوکهای کامل تصادفی روی همیشه بهار در سه تکرا رنشان داد که تاثیر نیتروکسین روی مساحت هر برگ، طول هر برگ عرض هر برگ وزن خشک هر برگ قطر کاپیتول سطح ویژه برگ و نسبت تابش فعال فتوسنتزی زیرکانوپی به بالای کانوپی معنی دار شد. درحالیکه تاثیر قطع آبیاری روی مساحت هر برگ، طول و عرض برگ معن یدار بود اثر متقابل بین آبیاری و نیتروژن بیولوژیک نیتروکسین روی نسبت تابش فعال فتوسنتزی زیرکانوپی به بالای کانوپی و شاخص سطح برگ معنی دار بود. کاربرد ۹ لیتر درهکتار بیشترین مساحت یک برگ ۸۴۱٫۸۲ متر مربع و طول برگ ۵٫۶۶ سانتی متر و قطر کاپیتول ۵٫۵۴ سانتی متر را تولید کرد.