سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید مهدی میردامادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تروی و آموزش منابع طبیعی ۲
نایبعلی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تروی و آموزش منابع طبیعی ۲
محمد حسین رزاقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تروی و آموزش منابع طبیعی ۲
اردوان قربانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تروی و آموزش منابع طبیعی

چکیده:

جهت جلب مشارکت ساکنان یک حوزه آبخیز برای شرکت در برنامه های آبخیزداری باید عوامل تاثیر گذار مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق ویژگیهای فردی و حرفه ای روستائیان حوزه آبخیز سقزچیچای )استان اردبیل( عضو تعاونیهای آبخیزداری و نق این عوامل بر مشارکت روستاییان در تعاونیهای آبخیزداری بررسی شده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام و پرسشنامهای جهت گردآوری داده ها تهیه شد. پرس شوندگان جامعه آماری این تحقیق اهالی عضو تعاونی آبخیزداری روستاهای سوها، سقزچی، حور، تفیه و رز به تعداد ۱۱۵ نفر می باشند که داخل حوزه آبخیز سقزچی چایی ساکن هستند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ استفاده شده است و نتای جمعبندی اظهارات مصاحبه شوندگان نشان داد به دلیل عدم اشتیالزایی و مهاجرت جوانان تحصیل کرده، اعضاء تعاونی را اکثرا افراد بالای ۵۰ سال و با سطح سواد کم تشکیل داده و نیروی انسانی تحصیل کرده، دارای مهارت و جوان حوزه علاقه کمتری نسبت به مشارکت از خود نشان داده اند.