سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه زنجان
محمد ابراهیمی – دکتری زمین شناسی پترولوژی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
حسین کوهستانی – دکتری زمین شناسی اقتصادی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

رخداد معدنی آهن گورگور در بخش شمالی زون سنندج – سیرجان و در فاصله ٢۵ کیلومتری باختر دندی قرار دارد. واحدهای سنگی رخنمون یافته در محدوده مطالعاتی شامل تناوبی از سنگهای شیستی و کوارتزیت (معادل سازند کهر) است که با ارتباطی گسله در زیر واحدهای مرمری و دولومیتی قرار گرفتهاند. کانهزایی آهن به صورت عدسی شکل و همروند با برگوارگی واحدهای شیستی میزبان رخ داده است. پارامترهای دگرریختی از قبیل چینخوردگیها همانند سنگهای میزبان در نوارهای کانهدار نیز دیده میشود. بر اساس مطالعات صحرایی و ماکروسکوپی، کانهزایی آهن شامل تناوبی از نوارهای مگنتیت و کوارتز با ضخامت چند میلیمتر تا ۵ سانتیمتر میباشد. بر اساس این مطالعه، مگنتیت مهمترین کانی معدنی در منطقه گورگور است که با اندکی هماتیت همراهی میشود. کوارتز کانی باطله همراه را تشکیل میدهد. بافت ماده معدنی شامل لامینهای، تودهای و دانه پراکنده است. دگرسانی به بخشهای هماتیتی شده پهنههای کانهدار محدود میشود. نتایج مطالعات انجام شده نشان میدهد که کانهزایی آهن در رخداد معدنی گورگور از نوع آتشفشانی- رسوبی است.