سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین حسن زاده – مدرس، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بعثت کرمان
امیر حمیدی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

عمده مطالعات آزمایشگاهی گذشته درزمینه بررسی و تبیین رفتار مکانیکی خاکهای سیمانی شده برارزیابی ویژگیهای مقاومت برشی این مصالح استوار بودها ست دراین تحقیق سعی شدها ست که ویژگیهای تغییر حجم و تراکم پذیری خاکهای ماسه ای سیمانی شده درشرایط تحکیم یک بعدی K0 و سه بعدی مورد بررسی قرارگیرد بدین منظور ماسه ریز و بددانه بندی شده سواحل بابلسر به عنوان مصالح پایه و گچ و سیمان پرتلند به عنوان عامل سیمانی کننده مورد استفاده قرارگرفته است نمونه ها درتراکمهای ۳۰ و ۵۰ و ۷۰درصد و درصد سیمانهای ۰/۵و۱/۰ و ۱/۵ درصد ساخته شدند دستگاه ائودومتر با قطر و ارتفاع نمونه ۵و۲ سانتی متر برای ارزیابی ویژگیهای تراکم پذیری یک بعدی و سلول سه محوری با قطر و ارتفاع نمونه ۱۰ و۲۰ سانتیمتر جهت بررسی خصوصیات تغییر حجم سه بعدی استفاده شدند نمونه های سیمانی شده با گچ از اختلاط ماسه گچ و آب مقطر دررطوبت ۱۰ درصد ساخته شده و پس از خروج از قالب به مدت ۴۸ ساعت درآون با دمای ۶۰ درجه قرار داده شدند نمونه های سیمانی شده با سیمان پرتلند نیز درهمین درصد رطوبت تهیه و پس از ساخت به مدت ۷ روز دراتاق بخار نگهداری شدند تا به حد مقاومت ۷ روزه برسند با انجام آزمایشها رفتار تغییر حجم و تراکم پذیری خاکهای سیمانی شده مورد مطالعه قرارگرفت.