سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین روا – کارشناس ارشد مهندسی عمران، معاون اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
فریده قدیمی – کارشناس ارشد شیمی، کارشناس مسئول اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آ

چکیده:

مصالح مصرفی در ساخت بتن باید طوری انتخاب شوند که ضوابط طراحی از نظر ایمنی، عملکرد سازهای پایایی و شکل ظاهری سازه، با توجه کافی به شرایط محیط، تامین شوند در صد مواد زیان آور مواد تشکیل دهنده بتن نباید از مقادیر تعیین شده به عنوان حداکثر مجاز در استانداردهاتجاوز کنند. هدف از ارایه این مقاله، تعیین ویژگیهای آب مناسب برای ساخت بتن مطابق با استانداردهای معتبر و توصیف روشهای مناسب بودنآن است. دراین مقاله پس از طبقهبندی آبهای مورد استفاده در ساخت بتن، الزامات، روشهای نمونه برداری و آزمون بیان شده است همچنین الزامات استفاده از آب بازیافت شده در فرآیندهای صنعت بتنارایه شده است و نتیجهگیری در قالب طرح آزمون آب اختلاط بتن ارایه شده است