مقاله وی‍‍ژگی های آنتروپومتریک اندام فوقانی در بالغین ایرانی و پاکستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۸۰ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: وی‍‍ژگی های آنتروپومتریک اندام فوقانی در بالغین ایرانی و پاکستانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپومتری
مقاله اندام فوقانی
مقاله جنس
مقاله قزوین
مقاله پاکستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکدانیان غزاله
جناب آقای / سرکار خانم: مغنی قرقی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شیاسی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علاقه بندها نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشی پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: ابرارعباس محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرزیدی عمران
جناب آقای / سرکار خانم: بربرستانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آنتروپومتری علم مطالعه ویژگی های اسکلت بدن انسان است و در باستان شناسی، توانبخشی و پزشکی قانونی کاربرد دارد. این مطالعه به منظور مقایسه وی‍ژگی های آنتروپومتریک اندام فوقانی در بالغین قزوینی و پاکستانی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی اندازه گیری طول بازو، طول ساعد، شاخص بازویی، طول دست و پهنای دست با استفاده از متر و کالیپر در میان ۳۰۰ بومی قزوینی و ۳۵۶ نفر از ساکنین دی جی خان پنجاب پاکستان در محدوده سنی ۵۵-۱۸ سال با انتخاب تصادفی انجام گردید. شرکت کنندگان هیچ نقص فیزیکی و تاریخچه بیماری نداشتند و تمام اندازه گیری ها در وضعیت آناتومیکی صورت گرفت.
یافته ها: میانگین طول بازو (سانتی متر) در مردان قزوینی و پاکستانی به ترتیب ۳۶٫۸±۲٫۳۷ و ۲۸٫۱±۲٫۴۴ تعیین گردید (P<0.05). میانگین طول ساعد، طول دست و عرض دست مردان قزوینی به طور غیرمعنی داری بیشتر از مردان پاکستانی بود. در ابعاد اندازه گیری شده زنان این دو ناحیه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اگرچه میانگین ابعاد اندازه گیری شده در مردان و زنان قزوینی بیشتر از مردان و زنان پاکستانی است؛ ولی فقط طول بازو در مردان قزوینی نسبت به مردان پاکستانی تفاوت معنی داری داشت.