مقاله ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج، سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۸۲ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج، سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاد خوب
مقاله ویژگی
مقاله دانشگاه
مقاله دانشجو
مقاله دیدگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وهابی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استاد مهم ترین و اساسی ترین عامل موفقیت در تحقق اهداف آموزشی در هر موسسه دانشگاهی می باشد. آگاهی از نظرات دانشجویان در مورد ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی به ما کمک می کند تا در تنظیم فعالیت های تدریس و ارزیابی آموزشی با آگاهی تصمیم بگیریم. مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج انجام گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه مورد بررسی تمامی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج بودند که حداقل ۲ ترم تحصیلی را گذرانده و در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲ مشغول به تحصیل بودند که از بین آن ها ۳۸۴ نفر به روش تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش سووالات دموگرافیک و سووالات مربوط به خصوصیات یک استاد خوب دانشگاهی بود که توسط دانشجویان تکمیل گردید.
یافته ها: از نظر دانشجویان، مهم ترین گویه ها، تسلط استاد بر موضوع مورد تدریس، دانش عمومی در مورد درس مورد تدریس، کوشش جهت تفهیم درس و پاسخ به سووالات دانشجو و سابقه تدریس استاد و کم اهمیت ترین مشخصه های یک استاد خوب دانشگاهی شامل انجام حضور و غیاب، برگزاری کوئیز و امتحان میان ترم، رتبه دانشگاهی استاد و رعایت آیین نامه آموزشی و حذف دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت دارند، بودند. بین جنس دانشجو و رشته تحصیلی با حیطه های شش گانه ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد (
P>0.05).
نتیجه گیری: توان علمی استاد از مهم ترین خصوصیات یک استاد خوب در این مطالعه بود که در کنار سابقه تدریس می تواند باعث پیشرفت کیفیت آموزشی شود؛ لذا دانشگاه ها بایستی در انتخاب اساتید، از مدرسین با توان علمی بالا و آشنا با روش های ارتباطی و شیوه های مناسب برخورد با دانشجو استفاده نمایند.