مقاله ویژگی های یک استاد توانمند از دیدگاه اساتید گروه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۹۰ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ویژگی های یک استاد توانمند از دیدگاه اساتید گروه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاد توانمند
مقاله رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مقاله دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: والی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بیگ زاده امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعضای هیات علمی به عنوان ارکان اصلی دانشگاه ها، نقش مهمی درکیفیت نظام آموزش عالی دارند. با شناخت ویژگی های مطلوب اعضای هیات علمی می توان کیفیت آموزشی و اثربخشی نظام آموزشی را ارتقا بخشید. هدف از انجام این پژوهش تعیین ویژگی های یک استاد توانمند از دیدگاه اساتید رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.
روش ها: در این مطالعه توصیفی که به صورت مقطعی انجام شد، جامعه آماری آن را کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل دادند. نمونه گیری به روش سر شماری و شامل کل جامعه پژوهش بود (۴۵نفر). ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که روایی محتوا و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه در۶ حیطه طراحی گردید که با معیار پنج درجه ای لیکرت ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل) استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که اولویت های اساتید، حیطه های روش تدریس (۴٫۵۰±۰٫۳۱) و قوانین آموزشی (۴٫۲۶±۰٫۵۴) بود. میانگین نمره دیدگاه اساتید زن برابر ۳٫۹۹±۰٫۳۱۳ و در اساتید مرد برابر ۴٫۲۴±۰٫۳۰ بود که از نظر آماری این تفاوت معنادار بود (p=0.03). میانگین کل نمره در افراد بالای ۴۰ سال برابر ۴٫۰۸±۰٫۳۳ و در افراد زیر ۴۰ سال برابر ۴٫۳۰±۰٫۲۵ بود که تفاوت آن از نظر آماری معناداربود (p=0.03).
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که خصوصیات و ویژگی های استاد توانمند از نظر اساتید رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در کلیه حیطه های مورد بررسی به خصوص حیطه های روش تدریس، قوانین آموزشی، شخصیت فردی و ارتباط بین فردی از عوامل مهم در ارتقای نظام آموزش عالی و افزایش کیفیت آموزش به شمار می رود.