مقاله ویژگی های هیات مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۵۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ویژگی های هیات مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های هیات مدیره
مقاله نرخ موثر مالیاتی
مقاله استراتژی مالیاتی جسورانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحری ثالث جمال
جناب آقای / سرکار خانم: بهنمون یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: مددی زاده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره (اندازه هیات مدیره، استقلال هیات، دانش مالی هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره) و استراتژی مالیاتی جسورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس اطلاعات مورد نیاز تحقیق از ۷۱ شرکت پذیرفته شده در بورس در طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۲ استخراج و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین برخی از ویژگیهای هیات مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه رابطه معناداری وجود دارد و بین برخی دیگر رابطه معناداری وجود ندارد. به طوری که ویژگی های هیات مدیره (استقلال هیات مدیره و دانش هیات مدیره) رابطه معناداری با استراتژی مالیاتی جسورانه دارند. همچنین بین ویژگی های هیات مدیره (اندازه هیات مدیره و تعداد جلسات هیات مدیره) و استراتژی مالیاتی جسورانه رابطه معناداری وجود ندارد. و در آخر نتایج این پژوهش نشان می دهد بین متغیر های کنترلی (اهرم مالی) با استراتژی مالیاتی جسورانه رابطه معناداری وجود دارد و بین متغیر کنترلی (اندازه شرکت) با استراتژی مالیاتی جسورانه رابطه معناداری وجود ندارد.