مقاله ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم های روغنی و ۷۰۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۵۶۱ تا ۵۸۲ منتشر شده است.
نام: ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم های روغنی و ۷۰۴)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساقه ذرت
مقاله رقم روغنی
مقاله رقم ۷۰۴
مقاله ویژگی های مورفولوژیکی
مقاله ترکیبات شیمیایی
مقاله آستارا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیارکار ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: تابعی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پوررودسری آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت رقم های روغنی و ۷۰۴ کشت شده در منطقه آستارا انجام شد. پس از جمع آوری تعدادی ساقه از هر دو رقم، از میان آنها تعدادی ساقه برای تعیین ترکیبات شیمیایی و تعدادی دیگر نیز به منظور تعیین ویژگی های مورفولوژیکی الیاف انتخاب شدند. میانگین کل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی برای رقم روغنی به ترتیب ۰٫۸۹۵ میلی متر، ۲۳٫۶۳، ۱۶٫۶۲ و ۳٫۵۱ میکرون و برای رقم ۷۰۴ به ترتیب ۰٫۷۲۷ میلی متر، ۱۸٫۷۷، ۱۱٫۳۹ و ۳٫۷۰ میکرون اندازه گیری شد. میانگین کل درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول در الکل، محلول در آب گرم و خاکستر برای رقم روغنی به ترتیب ۳۶٫۹۹، ۲۰٫۵۰، ۱۳٫۸۵، ۲٫۰۲، ۷٫۵۳ و ۶٫۷۱ درصد و برای رقم ۷۰۴ به ترتیب ۳۴٫۳۳، ۱۷٫۵۰، ۱۲٫۳۵، ۱٫۳۵، ۶٫۳ و ۵٫۵۵ درصد اندازه گیری گردید. در مقایسه ابعاد و ضرایب بیومتریک الیاف گره ها و میان گره ها با یکدیگر در داخل هر رقم، بین طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضرایب بیومتریک آنها در هر رقم تفاوت معنی داری مشاهده شد. همچنین در مقایسه ابعاد و ضرایب بیومتریک الیاف، بین گره های دو رقم و بین میان گره های دو رقم نیز از لحاظ همه فاکتورها تفاوت معنی داری مشاهده شد. در مقایسه ترکیبات شیمیایی در دو حالت ساقه با پوست و ساقه بدون پوست در داخل هر رقم، بین درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در آب گرم و خاکستر تفاوت معنی داری مشاهده شد. هرچند که در مورد رقم ۷۰۴ بین درصد لیگنین دو حالت با پوست و بدون پوست تفاوت معنی دار نبود. اما در مقایسه ترکیبات شیمیایی بین دو رقم در حالت با پوست تفاوت در درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول در آب گرم و خاکستر معنی دار بود، درحالی که در حالت بدون پوست این تفاوت تنها در درصد مواد استخراجی محلول در استن، محلول در آب گرم و خاکستر معنی دار بود.